Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Kindercoaching & Training Je-Zelf is een onderneming van Net Development International Consult B.V. De onderneming wordt gedreven onder de handelsnaam Kindercoaching & training Je-Zelf en is gevestigd te Maastricht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14635894.

Kindercoaching & Training Je-Zelf richt zich op het coachen van kinderen,  jongeren en hun ouder(s) of begeleider(s) (hierna te noemen: de cliënt).

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Kindercoaching & Training Je-Zelf en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

3. Overeenkomst

Voor alle cliënten wordt een overeenkomst gebruikt. Beide gezaghebbende ouders dienen akkoord te gaan met de begeleiding en dienen deze overeenkomst te ondertekenen. In de relatie met een cliënt is uitsluitend Kindercoaching & Training Je-Zelf contractspartij.

4. Coaching / begeleiding kinderen

De ondertekenende of opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Kindercoaching & Training Je-Zelf kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

5. Vertrouwelijkheid

Kindercoaching & Training Je-Zelf is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachingsessies. Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouders of begeleiders.

6. Regels rond een afspraak voor kinderen

Tenzij anders overeengekomen brengt de ouder de cliënt en haalt deze na afloop van de sessie op de afgesproken tijd weer op. De ouder dient tijdens de coachingsessies telefonisch bereikbaar te zijn. Na een coachingsessie is er eventueel kort gelegenheid voor de ouders om te bespreken wat de cliënt heeft gedaan of gemaakt. Dit zal altijd eerst in overleg zijn met de cliënt. Indien er behoefte is bestaat er de mogelijkheid om tijdens een tussengesprek en de vorderingen met betrekking tot de cliënt te bespreken met de ouders of begeleiders. Bij jonge kinderen kan het wenselijk zijn dat de ouder aanwezig is tijdens de sessie.

7. Verhindering

Indien bij verhindering de afspraak tenminste 24 uur vooraf wordt afgezegd, wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.

Bij afzegging binnen 24 uur, wordt de voor u gereserveerde tijd gefactureerd.

Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan per email of telefonisch. Tijdens een coachingssessie wordt door Kindercoaching & Training Je-Zelf de telefoon niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail. Bij afzegging door ziekte is overleg mogelijk.

8. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

a) De coach is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt en/of de ouders de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen.

b) Voorts is de coach bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de coach kan worden gevergd.

c) Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de coach op de ouders onmiddellijk opeisbaar.

9. Tarieven

De tarieven staan vermeld op de pagina “tarieven” van de website van Kindercoaching & Training Je-Zelf of zijn op te vragen bij OPA Kindercoaching. Alle bedragen zijn inclusief BTW.

Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.

Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen. Tijdsbesteding vanaf 15 minuten wordt geregistreerd en in rekening gebracht. Indien nodig wordt een afspraak ingepland. Kindercoaching & Training Je-Zelf houdt een urenregistratie bij waarin alle werkzaamheden worden gespecificeerd. Deze registratie wordt desgewenst bij de factuur overlegd.

10. Betalingsvoorwaarden

Voor de betaling ontvangt u een factuur. De ouder/verzorger van het kind verplicht zich om binnen 14 dagen na de factuurdatum het bedrag over te maken naar de rekening van NDI Consult BV IBAN NL 55 RABO 0321057716

Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, stuurt Kindercoaching & Training Je-Zelf een betalingsherinnering. Indien niet binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering wordt voldaan, is Kindercoaching & Training Je-Zelf gerechtigd, bij de tweede herinnering administratiekosten, € 5,00 per nota, in rekening te brengen. Wordt hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is Kindercoaching & Training Je-Zelf genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is Kindercoaching & Training Je-Zelf gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders/verzorgers aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.

11. Aansprakelijkheid

Begeleiding en advies van Kindercoaching & Training Je-Zelf is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. Kindercoaching & Training Je-Zelf is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Kindercoaching & Training Je-Zelf, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Kindercoaching & Training Je-Zelf. Vergoeding aan de cliënt en/of de ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Kindercoaching & Training Je-Zelf

12. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

13. Vindplaats en wijzigingen voorwaarden

a) Deze voorwaarden zijn geplaatst op de website van Kindercoaching & Training Je-Zelf

b) Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de coach.

 

Lees hier de privacy policy van Je-zelf.